Wirtualna panorama szkoły

Ważne linki

Fronter
Librus Powiat Głogów

Do wakacji pozostało

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2021
pon wt śr czw pt sob nie
« Cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Podręczniki

2 lipca 2014,

W roku szkolnym 2018/2019  podręczniki i materiały ćwiczeniowe do kształcenia ogólnego dla klas  III  gimnazjum zostaną zapewnione uczniom bezpłatnie w ramach dotacji celowej z MEN.

Podręczniki  wypożyczane będą we wrześniu według Regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i  materiałów ćwiczeniowych. Regulamin zamieszczony jest w linku Podręczniki.

 

Wykaz podręczników w Gimnazjum Dwujęzycznym w Głogowie na rok szkolny 2018/2019:

 

KLASA-3.

 

Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i  materiałów ćwiczeniowych , których zakupu dokonano z  dotacji celowej z MEN w Gimnazjum Dwujęzycznym w Głogowie 

1.  Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

2.  Ilekroć mowa o:

  • podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, zakupiony z dotacji celowej;
  • materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania;
  • materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3. Podręczniki i materiały edukacyjne są zaewidencjonowane w zasobach biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie, a uczeń otrzymuje je na okres trwania roku szkolnego. Materiały ćwiczeniowe uczeń otrzymuje na stałe.

4. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić razem z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.

5. Każdy uczeń szkoły, który rozpoczął naukę w klasie I Gimnazjum Dwujęzycznego w  roku szkolnym 2015/2016 i później,  jest uprawniony do wypożyczania podręczników i materiałów edukacyjnych oraz otrzymania materiałów ćwiczeniowych. zakupionych z dotacji celowej MEN.

6. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego na okres zajęć dydaktyczno – wychowawczych (termin może ulec przesunięciu w przypadku opóźnienia dostawy podręczników z wydawnictwa), z terminem zwrotu do 24 czerwca danego roku szkolnego. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą otrzymania pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

7. Wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych odbywa się w wyznaczonym dla klasy przedziale czasowym, w obecności wychowawcy klasy, który potwierdza protokolarnie odbiór wszystkich materiałów przez uczniów danej klasy.

8.  Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

  • uczeń jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych mu podręczników i materiałów edukacyjnych;
  • uczeń jest zobowiązany do zabezpieczenia podręcznika i materiałów edukacyjnych  okładką;
  • uczeń wykonuje ćwiczenia wyłącznie  w otrzymanych materiałach ćwiczeniowych;
  • zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
  • zabrania się wyrywania kartek z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych;
  • podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

9. Wychowawca ma obowiązek poinformowania uczniów oraz rodziców o zasadach korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych.

10. Uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia stwierdzone przy zwrocie podręczników i materiałów edukacyjnych.

11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu zgodnie z cenami ogłaszanymi przez MEN. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa.

12. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócony podręcznik i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego.

13.  W przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych, uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty, protokół zdawczo-odbiorczy przekazania materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkoły, do której uczeń przechodzi.

14.  Z Regulaminem powinni zapoznać się uczniowie oraz ich rodzice /prawni opiekunowie.

15. Organem uprawnionym do zmian i interpretacji postanowień Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

16. Decyzje w kwestiach wypożyczania lub udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych nieujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

17.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2014 r. poz. 811