Wirtualna panorama szkoły

Ważne linki

Fronter
Librus Powiat Głogów

Do wakacji pozostało

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2019
pon wt śr czw pt sob nie
« Maj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Rekrutacja

25 czerwca 2013,

REGULAMIN
kwalifikowania kandydatów w roku szkolnym 2013/2014
do Gimnazjum Dwujęzycznego
w Głogowie

Zasady ogólne:

1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.z 2004 r. Nr26, poz.232 ze zmianami) oraz Zarządzenia nr 5/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014.

2. W Gimnazjum Dwujęzycznym w Głogowie będzie prowadzony jeden oddział: klasa „A” w systemie nauczania dwujęzycznego z językiem angielskim.

3. W klasie „A” drugim językiem nauczania jest język angielski (język angielski jest językiem wykładowym przewidzianym do dwujęzycznego nauczania grupy przedmiotów od drugiego roku nauki). Klasa „A” realizuje naukę języka angielskiego jako przedmiotu w rozszerzonym zakresie. Nauka języka rozpoczyna się od poziomu średniozaawansowanego. Drugim językiem obcym w oddziale „A” jest język niemiecki.

4. O przyjęciu do Gimnazjum Dwujęzycznego decydują punkty uzyskane za:

  • wynik sprawdzianu po 6 klasie szkoły podstawowej,
  • średnią ocen wybranej grupy przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  • osiągnięcia w konkursach ( z poziomu klas V-VI szkoły podstawowej)
  • test języka angielskiego

5. O kolejności przyjęć decyduje liczba punktów uzyskanych za wyżej wymienione elementy.

Postanowienia szczegółowe:

6. Za wynik sprawdzianu po 6 klasie kandydaci otrzymują punkty według następującego przelicznika:

Wynik sprawdzianu Liczba punktów
1-12 1
13-14 2
15-16 3
17-18 4
19-20 5
21-22 6
23-24 7
25-26 8
27-28 9
29-30 10
31-32 11
33-34 12
35-36 13
37-38 14
39-40 15

7. Po zakończeniu zajęć w szkole podstawowej kandydaci składają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej można uzyskać 15 punktów, które wynikają ze średniej ocen z następujących przedmiotów:

  • język polski,
  • język obcy (drugi język wykładowy)
  • historia,
  • przyroda
  • matematyka,
  • muzyka lub sztuka

według następującej skali:

Średnia ocen Liczba punktów
4,00 – 4,15 1
4,16 – 4,29 2
4,30 – 4,39 3
4,40 – 4,49 4
4,50 – 4,59 5
4,60 – 4,69 6
4,70 – 4,79 7
4,80 – 4,89 8
4,90 – 4,99 9
5,00 – 5,09 10
5,10 – 5,19 11
5,20 – 5,29 12
5,30 – 5,39 13
5,40 – 5,49 14
5,50 i więcej 15

8. Kandydaci klasy dwujęzycznej Gimnazjum składają podania w terminie określonym przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie.

9. Podczas rekrutacji bierzemy pod uwagę konkursy z poziomu kl. V i VI.

10. Na podstawie zaświadczeń lub wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej o osiągnięciach w konkursach komisja kwalifikująca może przyznać kandydatowi do gimnazjum maksymalnie do 10 pkt według następujących zasad:

a) konkursy szkolne (z poziomu klasy V i VI) przedmiotowe lub między- przedmiotowe (z wyłączeniem konkursów plastycznych, muzycznych, sportowych i gazetek szkolnych) – za zajęcie miejsc od I do III – po 1 pkt za każdy konkurs, ale nie więcej niż 3 pkt łącznie,
b) konkursy międzyszkolne przedmiotowe lub międzyprzedmiotowe (z wyłączeniem konkursów jak w pkt „a”) na szczeblu co najmniej miejskim lub powiatowym – za zajęcie miejsc od I do III – po 2 pkt za każdy konkurs, ale nie więcej niż 4 pkt łącznie,
c) uzyskanie co najmniej wyróżnienia w konkursach jednoetapowych o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, regionalnym (np. Alfik, Omnibus, Kangur Matematyczny, Krąg) nie więcej niż 4 pkt. łącznie,
d) zdobycie miejsc od I do III w etapie ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym konkursu przedmiotowego lub międzyprzedmiotowego
(z wyłączeniem konkursów wymienionych w pkt. „a”) -8 pkt. bądź uzyskanie
tytułu laureata lub finalisty w konkursach o zasięgu ogólnopolskim,
wojewódzkim, regionalnym (z wyłączeniem konkursów wymienionych w pkt
„a”)- 6 pkt., ale nie więcej niż 10 pkt. łącznie,
e) laureaci konkursu „Zdolny Ślązaczek” organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty są przyjmowani do gimnazjum niezależnie od kryteriów zawartych w Regulaminie.

11.Warunkiem przyznania punktów za osiągnięcia w konkursach, o których
mowa w punkcie 9, jest wpis na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej i/lub dostarczenie dyplomu (kserokopii), które powinny
zawierać informacje o:

– zakresie treściowym konkursu (przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy)
– zajętym miejscu
– etapie konkursu
– zasięgu (szkolny, międzyszkolny, powiatowy, wojewódzki).

12.Punkty uzyskane za test językowy.
Kandydaci do klasy „A” przystępują do testu języka angielskiego.
Za test z języka można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Test językowy zostanie przeprowadzony w dniu 27 marca 2013 r.

13. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci do klasy „A” mogą
uzyskać maksymalnie 100 pkt. O kolejności przyjęć decyduje suma
uzyskanych punktów. W przypadku, gdy liczba punktów uzyskana przez kandydatów będzie jednakowa o przyjęciu decyduje suma punktów uzyskanych z testu i wyniki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Klasa A
Wynik sprawdzianu po klasie VI 15
Średnia ocen 15
Konkursy 10
Test językowy (angielski ) 60
RAZEM 100

Postanowienia końcowe:

14. Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów 28 czerwca 2013r. i 1 lipca 2013r. do godz.15.30
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum 2 lipca 2013r. godz.15.00.
Potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie VI , oraz innych wymaganych dokumentów
3 lipca 2013r. godz.15.30.
Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do gimnazjum nastąpi w dniu 4 lipca 2013r. o godzinie 15.00.
15.Kandydatowi (za pośrednictwem rodziców lub opiekunów) przysługuje prawo odwołania się do Przewodniczącego w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników. Odwołanie składa się w formie pisemnej wraz z merytorycznym uzasadnieniem.

Podania należy składać w terminie od 12 do 25 marca 2013 r.

Głogów , dnia 7 marca 2013 r.